Odgovorno poslovanje

Terme Krka d. o. o., Novo mesto, (v nadaljevanju Terme Krka) je družba z dolgoletno tradicijo, ki svojo uspešno poslovno zgodbo gradi na integriteti in zavezanosti najvišjim etičnim standardom. Terme Krka smo ena od vodilnih turističnih podjetij v Sloveniji, zato se zavedamo svoje dolžnosti in hkrati priložnosti sooblikovati odgovorno poslovno okolje. Poslujemo preudarno, z razumevanjem in upoštevanjem dolgoročnih vplivov gospodarskih dejavnosti na celotno družbeno okolje.

Skladnost poslovanja

Integriteto gradimo na etiki, skladnosti poslovanja in učinkovitem upravljanju tveganj.

Temeljna etična načela Term Krka so predvsem spoštovanje, sodelovanje, odličnost in integriteta pri vodenju.

Skladnost poslovanja je zagotavljanje, da družba in njeni zaposleni ravnamo v skladu z vsemi relevantnimi predpisi, mednarodnimi standardi in smernicami ter da družba korektno sodeluje z regulatornimi organi. Skladnost poslovanja znotraj družbe gradijo številne politike in interni akti, ki podrobneje opredeljujejo aktivnosti in odgovornost pri izvajanju procesov, zato da bi poslovanje potekalo čim bolj nemoteno in bi bilo tveganje kršitev predpisov, standardov, politik družbe in internih aktov čim manjše.

Upravljanje različnih tveganj skladnosti poslovanja je vključeno v vse poslovne procese družbe Terme Krka in nam omogoča identifikacijo in obvladovanje dejavnikov, ki lahko ogrozijo doseganje strateških in poslovnih ciljev družbe Terme Krka.

Spoštovanje in sodelovanje

Temelj našega delovanja so enake možnosti za vse ter spoštovanje zakonskih norm in etičnega odnosa do soljudi in širšega družbenega okolja.

Zavedamo se, da je partnerstvo in zaupanje pomembno za uspešnost poslovanja Term Krka, zato spodbujamo sodelovanje z vsemi deležniki, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in upoštevanju različnih mnenj in je usmerjeno v povečevanje vrednosti skupine Terme Krka.

Odličnost

Zavezani smo k poštenemu, celovitemu in pravočasnemu zagotavljanju informacij o svojih storitvah.

Skrbno varujemo vse informacije o Termah Krka, naših poslovnih partnerjih in tretjih osebah, s katerimi smo seznanjeni v okviru dela in poslovanja.

Z osebnimi podatki zaposlenih in tretjih oseb ravnamo skrbno, transparentno in varno ter v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Integriteta pri vodenju

Zgled vodstva je ključen, zato so naši vodstveni delavci osebe, ki poosebljajo temeljne vrednote Term Krka in z dobrimi zgledi prenašajo integriteto na zaposlene ter tako utrjujejo integriteto celotne družbe.

Na nivoju vodstva družbe Terme Krka, d. o. o., Novo mesto imamo vzpostavljeno funkcijo pooblaščenca za skladnost poslovanja.

Vodilni kadri so odgovorni za ozaveščanje o skladnosti poslovanja in za skladnost poslovanja v svojih enotah. Odgovorni so za to, da so njihovi sodelavci seznanjeni z vsemi predpisi, smernicami in standardi ter se po njih ravnajo. Zaposleni se pri svojem delu redno izobražujejo in usposabljajo ter so seznanjeni s posledicami nepravilnega ravnanja.

Korporativna integriteta

Imamo ničelno toleranco do prevar, zlorab in nepoštenih tržnih praks. Pooblaščenec za skladnost poslovanja bdi nad doslednim upoštevanjem pravil ter skrbi za učinkovit sistem ozaveščanja in za obravnavanje neprimernega ravnanja.

Naše osnovno vodilo je, da vse odločitve sprejemamo v najboljšem interesu za Terme Krka, zato se izogibamo vsem situacijam, ki bi lahko dajale vtis, da so na naše odločitve vplivali predvsem osebni interesi in ne interesi družbe.

Odnose z ostalimi strokami gradimo na strogih etičnih standardih, predpisih in smernicah, ki jih pri svojem poslovanju vselej upoštevamo.

Spoštujemo predpise, ki urejajo varstvo konkurence, in s svojim ravnanjem ne preprečujemo, omejujemo ali izkrivljamo konkurence.

Tveganja neskladnosti ravnanj, ki izvirajo iz poslovnih odnosov, zmanjšujemo s stalnim preverjanjem dobaviteljev, kupcev in ostalih poslovnih partnerjev ter tako preprečujemo morebitno okrnitev ugleda in poslovne izgube družbe.

Družbena odgovornost

Svojo družbeno odgovornost udejanjamo s podpiranjem različnih dejavnosti v okolju, v katerem delujemo. Sodelujemo pri humanitarnih dejavnostih, vključujemo pa se tudi v dejavnosti, ki spodbujajo razvoj znanosti, izobraževanja, umetnosti in kulture in pripomorejo k varovanju naravnega okolja.

Skrbimo za okolje in spoštujemo okoljske predpise ter pri tem sodelujemo z ožjo in širšo lokalno skupnostjo.

Zavedanje

Le z doslednim upoštevanjem skladnega poslovanja smo pri opravljanju dela najboljši, krepimo zadovoljstvo med uporabniki naših storitev ter tako gradimo zaupanje v Terme Krka.

V prihodnost zremo z optimizmom in zaupanjem v poslanstvo Term Krka, znanje, izkušnje in zaposlene. Želimo, da so Terme Krka poznane po vrhunski kakovosti svojih storitev, jasni viziji, vrednotah in odgovornem ravnanju.

Kodeks ravnanja Term Krka 

Kodeks ravnanja Krke, d. d., Novo mesto je krovni dokument skladnosti poslovanja tudi za Terme Krka, d. o. o., Novo mesto.

Kodeks ravnanja določa načela in pravila etičnega ravnanja ter dobrih poslovnih običajev in standardov ravnanja, ki so zavezujoča za vse zaposlene v družbi Terme Krka, d. o. o., Novo mesto. Služi kot vodilo in okvir za pričakovano, odgovorno in etično ravnanje pri opravljanju dela, pri čemer mora biti naše ravnanje in poslovanje vselej v skladu s predpisi, veljavnimi priporočili, standardi, politikami in internimi akti družbe in z dobrimi poslovnimi običaji.

Pričakujemo, da se vsi dobavitelji in drugi poslovni partnerji Term Krka in njenih odvisnih družb seznanijo s kodeksom in ga pri poslovanju s Termami Krka spoštujejo.

Kodeks ravnanja Krke, ki velja tudi za Terme Krka (digitalna oblika)

Kodeks ravnanja Krke, ki velja tudi za Terme Krka (pdf oblika)

Pooblaščenec za skladnost poslovanja in prijava neprimernega ravnanja 

Pooblaščenec za skladnost poslovanja je s pristojnimi vodji poslovnih enot in služb na nivoju družbe odgovoren za nenehno ocenjevanje tveganj skladnosti poslovanja, usklajevanje ustreznih aktivnosti posameznih poslovnih procesov, predlaganje in vzpostavitev učinkovitega sistema notranjih kontrol, ozaveščanje, usposabljanje in svetovanje o krepitvi integritete poslovanja, obravnavanje prijav neprimernega ravnanja in kršitev veljavnih predpisov, internih pravil in etičnih načel. Za skladnost poslovanja poslovnih enot so odgovorni njihovi vodje, ki poročajo pooblaščencu za skladnost poslovanja.

Prijava neprimernega ravnanja

Prijave sumov prevar so omogočene vsem zaposlenim in tretjim osebam.

Če zaposleni v Termah Krka zazna ravnanje, iz katerega izhaja sum prevare, o tem obvesti nadrejenega. Če narava ali okoliščine primera tega ne dopuščajo, obvesti pravno svetovalko Term Krka ali pooblaščenca za skladnost poslovanja. Sporočanje sumov prevar je lahko anonimno. Elektronski naslov za prijavo sumov prevar je compliance.officer@terme-krka.si.

Prijavitelj, ki ne želi anonimnosti, lahko sum prevare sporoči tudi po telefonu. Pokliče lahko:

  • pooblaščenca za skladnost poslovanja na številko: 07 39 42 502,
  • pravno svetovalko: 07 39 42 505.

Terme Krka se obvezujejo, da bodo s prijaviteljevimi podatki ravnale zaupno, strokovno in s poklicno skrbnostjo ter mu omogočile ustrezno zaščito pred povračilnimi ukrepi.

Pravilnik o preprečevanju odkrivanju in preiskovanju prevar (digitalna oblika)

Pravilnik o preprečevanju odkrivanju in preiskovanju prevar (pdf oblika)

Transparentnost in poročanje

Zavezani smo celovitemu in transparentnemu poročanju o poslovanju družbe ter dajanju popolnih, poštenih, pravočasnih ter relevantnih informacij lastniku, regulatornim organom, analitikom in splošni javnosti.

Naša poročila so oblikovana na osnovi zakonsko določenih zahtev, standardov in normativov.

+386 8 20 50 300 booking@terme-krka.eu